قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 

بیمه کارآفرین نمایندگی فخرنژاد |قانون ‌اصلاح ‌قانون‌ چگونگی‌اداره‌ مناطق آزاد تجاری

قانون ‌اصلاح ‌قانون‌ چگونگی‌اداره‌ مناطق آزاد تجاری (بند 5 ماده واحده)

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

(مصوب 1377/11/25 مجلس شورای اسلامی و 1378/04/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده واحده . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 به شرح زیر اصلاح می شود:

1...

2...

3...

4...

5. متن زیر به عنوان ماده 28 به قانون مذکور الحاق می شود:

ماده 28 . تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی وخارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یک هزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی

تصویب و در تاریخ 1378/04/30 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

تبصره :حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي موسسات خارجي و موسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما