اصول اخلاق حرفه اي صنعت بيمه

(مصوب شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران)

كليه فعالان صنعت بيمه به به اصول اخلاقي زير متعهد هستند:

پايبندي به مقررات و تعهدات

 - احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم تلاش براي بي اثر كردن آن ها.

- برخورد با همكاران و واسطه هايي كه از طريق غير اخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي پردازند.

- عدم چشم پوشي بسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هر گونه فساد.

- پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشكار باشد چه پنهان.

- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.

- رعايت و حمايت از رقابت آزادانه و عادلانه و پيروي از اصول بيمه گري به ويژه در تعيين نرخ و شرايط.

عدالت و انصاف

- تعيين دستمزد همكاران به صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط.

- رفتار منصفانه با مشتريان و طرفهاي تجاري در همه جوانب.

- پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غير اخلاقي و غير صادقانه.

- تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني معقول منصفانه و درخور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا.

شفافيت و صداقت

 -  صداقت و راستي  در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارشات فريب دهنده، پنهان كاري و حذف هدفمند برخي ار اطلاعات.

-  خودداري از ارائه ي اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني.

-  انتشار مستمر اطلاعات دقيق ماليو ويژگيهاي حرفه اي خود به صورت واقعي.

-  اطلاع رساني به موقع به بيمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات.

-  توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديتهاي دريافت خسارت.

- برقراري روابط شفاف با مشتري بگونه اي كه امكان هيچ گونه سوء استفاده نباشد.

حفظ كرامت انساني

- خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش ازحد برنامه هاي سرگرمي و تفريحي براي طرفهاي تجاري.

-   انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه اي متهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشاء و پرداختهاي غير موجه مبرا مي باشند.

- محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان، همكاران و رقبا.

رعايت حقوق اجتماعي

 - احترام به منزلت و حقوق انساني  و شهروندي افراد و پاسداري از آن.

- احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتريان.

- سلوك و عدم كينه توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي گويند و عملكرد ها را نقد مي كنند.

- مقابله با پولي شويي و هرگونه فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه هاي سازمان يافته باشد.

- پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار.

- همكاري با سازمانهاي مردم نهاد و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي شود.

- پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز.

 - احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان. 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما