طرح تدبیر بیمه کارآفرین

مقدمه:

بيمه کارآفرين با ارائه طرح جالب و استثنائي بيمه آتش سوزي خانه شما را در برابر بسياري از خطرات و نيازها بيمه مي کند .

روزانه چندين باب منزل مسکوني بر اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي ، انفجار و صاعقه شده و يا در اثر وقوع حوادث طبيعي همچون زلزله ، خسارت زيادي متحمل مي شوند . در اثر وقوع اين حوادث علاوه بر ساختمان و اثاثيه بيمه گذار ممکن است به بيمه گذار و اعضاي خانواده صدمات و جراحاتي وارد شود و يا ناچار به ترک محل سکونت خود و اسکان موقت در محل ديگري گردد . همچنين همسايگان از اين حادثه متحمل خسارت گردند.

در طرح تدبير کارآفرين  به منظور جبران خسارت احتمالي وارده در اثر وقوع آتش سوزي ، انفجار و صاعقه ، زلزله ۲ طرح در قالب طرح تدبير کارآفرين  پيش بيني شده است که بيمه گذار مي تواند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي از آنها را انتخاب نمايد . در اين طرح ها با در نظر گرفتن حداقل حق بيمه علاوه بر خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سرقت اثاثيه منزل بيمه گذار از مزاياي بيمه حوادث ناشي از آتش سوزي براي خود و اعضاي خانواده بهره مند شده و همچنين خسارت وارده به همسايگان و هزينه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.

نام طرح :  طرح تدبير بيمه کارآفرين

تعريف خطرات تحت پوشش :


الف : آتش سوزي ( در اين بيمه نامه آتش عبارت است از ترکيب هر ماده با اکسيژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد) .

ب: مسئوليت آتش سوزي ( ناشي از آتش سوزي و يا انفجار در محل مورد بيمه).  

ج: حوادث خانواده ( فوت و نقص عضو ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل و سرقت در محل مورد بيمه )  

شرح تعهدات طرح تدبير کارآفرين

طرح الف :

۱-     سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۳۰ ميليون تومان  

۲-     سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۷ ميليون و پانصد هزار تومان  

۳-     سرمايه اثاث و لوازم منزل تحت پوشش ( سرقت با شکست حرز ) بر اساس ليست اثاثيه مورد نظر بيمه گذار که کتبا" به بيمه کارآفرين اعلام مي شود به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان  

۴-     اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان

۵-     مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار )به مبلغ ۲ ميليون و پانصد هزار تومان

۶-     پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده ) به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان

۷-     پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده  )به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان

طرح ب :

۱-     سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۵۰ ميليون تومان

۲-     سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۱۰ ميليون تومان

۳-     سرمايه اثاث و لوازم منزل ( سرقت با شکست حرز )به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان

۴-     اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان

۵-     مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار ) ۲ ميليون و پانصد هزار تومان

۶-     پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱۰ ميليون تومان

۷-     پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه ( هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱ ميليون تومان
 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما