معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مدیران مجموعه های ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما