شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

1- موضوع قرارداد:

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه .

ماده 2- استثنائات‌:

1- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف و یا اقدامات احتیاطی دولت و یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص و یا اشخاص در مناقشات کارگاهی و یا اعتراضات خصمانه توسط شخص و یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی

2- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت و گروه بمنظور براندازی دولت قانونی و یا عملیات تروریستی و مشابع

3- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

4- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

5- نزاع و زد و خورد

6- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

ماده 3 - وظایف بیمه گذار :

1/3- بیمه گذار باید کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار داده باشد.
2/3- بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و یا تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه گذارباموضوع بیمه به وجود آید ظرف ده روز بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.
3/3 - بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت
می نماید به عمل آورد.
4/3- بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
5/3- بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم را این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشدبی درنگ وحداکثرظرف مدت 24 ساعت برای بیمه گرارسال داردو در صورت تأخیرمسئول جبران ضرر و زیانهایی که ازاین طریق به بیمه گرواردمیشودخواهد بود.
6/3- بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
7/3- کلیه کارکنان بیمه گذار متناسب با وظایف خود دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند.
8/3- کلیه ادوات و وسایل کار مورد استفاده می بایستی مطمئن و طبق اصول فنی و استانداردهای متداول بین المللی باشد.

ماده 4 - تعهدات بیمه گر

1/4 - درصورت وقوع حادثه ناشی از موضوع بیمه، بیمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردکارشناس خود،شرایط خصوصی و مدارک مثبته خسارت اقدام نماید.
2/4- منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه تامین و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به استفاده کنندگان از آسانسور موضوع این بیمه قرارداد می باشد.
3/4 - درصدهای نقص عضو بدن با نظر پزشک معتمد بیمه گرتعیین میگردد. در صورتی که بیمه گذار یا زیاندیده نسبت به نظرپزشک معتمد بیمه گرمعترض باشد،موضوع در کمسیونی متشکل ازپزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گذار یا زیاندیده و یک نفرپزشک به انتخاب پزشک مزبورمطرح ونظراکثریت اعضای کمسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبنای درصدهای مشخص شده و اعمال آن برسرمایه بیمه مندرج درشرایط بیمه نامه ویا معادل ریالی حداقل دیه رایج‌(هر کدام که کمتر باشد) تعیین می گردد.
4/4 - جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه ، بابت هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو به هریک از زیان دیدگان موضوع این بیمه نامه نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مذکور در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید.
تبصره : در صورت فوت هر نفر کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمعاً در حکم یک ثالث زیاندیده تلقی میشوند.
5/4 - محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .
6/4 - قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد، در غیر اینصورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
7/4 - حق سازش و حق تعقیب تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این بیمه نامه بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولوکراراً می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات داردسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
8/4 - بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه، برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده یا پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را بر هر یک از مراجع قضایی متوقف واز خود سلب مسئولیت نماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5- فسخ و بطلان بیمه نامه :

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت یا اخطار قبلی کتبی20 روز از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود :

از طرف بیمه گر :

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسیدهای معین
2- درصورت تشدیدخطروعدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط
3- در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیرعمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه .
4- بعد از پرداخت هر خسارت

ازطرف بیمه گذار :

در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود‌(به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده 6- درصورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه بموجب بیمه نامه های دیگری نیزموردتامین قرارگرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خودبیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد .
ماده 7- خسارت موضوع این بیمه نامه بااطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.
ماده8- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذارهمان است که درپیشنهادبیمه ومتن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییرنشانی و اقامتگاه قانونی خود را بصورت کتبی باطلاع بیمه گربرساند.درصورت تغییر نشانی و عدم اعلام آن به بیمه گر،نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبرشناخته می شود.
ماده 9- بیمه گرو بیمه گذارسعی خواهند کرد کلیه اختلافات ناشی از این بیمه نامه را از طریق داوری حل وفصل کنند دراینصورت هریک از طرفین داور انتخابی خود را به طرف دیگر معرفی می کند.درصورتی که داوران مزبور به توافق نرسند یک نفر را به عنوان سرداور انتخاب می کنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحکم داوری می نمایند. درصورت عدم توافق در موارد داوری،رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود.
ماده 10- این بیمه نامه برمبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری درآن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقی یا موافقتهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییرویا تصحیح الحاقی راکتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذکورقطعی تلقی خواهد شد.
ماده 11- مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دوسال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود.
ماده 12- مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.
شرکت بیمه کارآفرین
(سهامی عام)

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت بدنی ( به شرح ذیل) وارد به استفاده کنندگان از اماکن ورزشی در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد، بیمه گر نسبت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامت فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما