راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران مراکز ورزشی ، بطور کامل تکمیل گردد.
2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات :

ورزشهای رزمی - 20% اضافه نرخ در حق بیمه

استفاده بانوان از سالن مجموعه ورزشی - 10% تخفیف در حق بیمه

خریداری بیمه نامه بصورت سالیانه - 10% تخفیف در حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه مدیران مجموعه های ورزشی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما