شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات‌:

غرامات و خسارات زیر از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی است:

1- غرامات جانی بیمه گذار و کلیه سهامداران، کارکنان، همسر، اجداد، پدر ، مادر، اولاد ، اولاد اولاد وی

2- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

3- خسارات وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، جواهرات و سنگهای قیمتی و نسخ خطی و نقشه ها.

4- غرامات و خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو.

5- غرامات و خسارات ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.

6- جرائم حقوقی و کیفری و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار.

7- غرامات و خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث( به شرح ذیل) در محل مورد بیمه مشروط به اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد .

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت.

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما