معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه جرثقیل

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار(دارنده جرثقیل) در قبال اشخاص ثالث بدین معنی که بیمه گر متعهد میشود در ازای انجام تعهدات و وظابف بیمه گذار، مسئولیت بیمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از عملیات جرثقیل در محدوده مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پس از محرز شدن مسئولیت وی توسط بیمه گر ، بیمه نماید و از جبران خسارت برآید.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی دارندگان جرثقیل

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما