شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات:

1- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی

2- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت

3- خساراتی که طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباری وسایل نقلیه موتوری دارای شماره شهربانی قرار میگیرد.

4- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

5- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

6- نزاع . زد و خورد

7- خسارتهائیکه منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل: لغزش، رانش زمین

8- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم آن.

9- صدمات جسمانی یا بیماری وارد به کارکنان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار که در طرح انجام کار مورد بیمه دخالت دارد و همچنین خانواده آنها.

10- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

این بیمه نامه صرفا در محدوده ی کارگاه قابل ارائه میباشد.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما