راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی ، بطور کامل تکمیل گردد.

2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.

6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

تخفیفات و جرایم

الف ) اضافه نرخ جرثقیلهای دارای شماره شهربانی که بیمه نامه شخص ثالث دارند:

خرید بیمه نامه بدون اعمال محدودیت مکان 20%

ب) اضافه نرخ جرثقیلهای بدون شماره شهربانی (ثابت و متحرک) و جرثقیلهایی که بیمه نامه شخص ثالث ندارند:

خرید بیمه نامه بدون اعمال محدودیت مکان30%

 

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد بیمه جرثقیل

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما