شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارت های معلول عوامل زیر از مشمول تعهدات بیمه نامه خارج است:

1- خسارت وارد به بیمه گذار و شرکا، کارفرما و مجریان و ناظرین و مشاورین،کارکنان شاغل در پروژه و اشخاص تحت تکفل هر یک از آنان.

2- خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب و شورش و ...

3- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل: سیل،زلزله و ...

4- ترک های سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی بیمه گذار ذر ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید.

5- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین آمره

6- زیان های وارد به اشخاص ثالث از قبیل غرامت بیکاری،وقفه در تولید، خدمات و ...

7- خسارت ناشی از عمد و تقلب توسط بیمه گذار و نمایندگان و کارکنان وی در وقوع حوادث

8- خسارت ناشی از هرگونه نزاع و زد و خورد

9- کلیه خسارات ناشی از حوادث مشمول قانون بیمه شخص ثالث مگر آنکه کتبا موافقت دیگری شده باشد.

10- خسارات ناشی از انفجار هسته ای، تشعشعات رادیو اکتیو و ...

11- جرائم نقدی و محکومیت به نفع صندوق دولت

12- کلیه خسارات وارده به دیوار مشترک

13- خسارات وارده به کانال و آبراه زیرزمینی و خسارات مالی و بدنی ناشی از آن.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( به شرح ذیل) ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامت فوت

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما