راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1-ابتدا بیمه گذار می بایست پیشنهاد بیمه را بطور کامل تکمیل و امضا نماید.

2- پس از تکمیل فرم پیشنهاد و اعلام نرخ و در صورت تایید بیمه گذار لازم است قبل از صدور بیمه نامه، کارشناسان شرکت از پروژه مورد نظر بازدید بعمل آورند.

3- اعتبار کارشناسی بازدید اولیه حداکثر تا 48 ساعت میباشد. و چنانچه در زمان مذکور بیمه نامه صادر نگردد صدور بیمه نامه مستلزم بازدید مجدد خواهد بود.

4- در هنگام بازدید اولیه توسط کارشناس شرکت می بایست موارد ذیل رعایت شود:

1-4 لازم است از داخل ساختمانهای مجاور بازدید بعمل آید تا خسارتهای احتمالی که قبل از صدور بیمه نامه ایحاد شده شناسایی ثبت و صورتجلسه گردد.

2-4 در ساختمانهایی که بخشی از پروژه پیشرفت فیزیکی داشته( خصوصا عملیات گودبرداری انجام شده است) در انجام کارشناسی دقت ویژه بعمل آید.

5- برای کلیه مواردی که کارشناسان همکار در تشخیص میزان ریسک دچار ابهام می باشند ،یا عمق گودبرداری بیش از 4 متر و یا تعهد مالی مورد درخواست بیمه گذار بیش از 500.000.000 ریال می باشند با هماهنگی بالاترین مقام واحد اجرایی از مهندسین مجرب ساختمان جهت کارشناسی استفاده گردد.

6- در مواردی که ساختمانهای اطراف دارای سازه های متفاوت هستند(آجری-بتنی-فلزی و ....) ملاک محاسبه حق بیمه براساس ضعیف ترین سازه مجاور تعیین می گردد.

7- برای محاسبه نرخ مربوط به تعهدات مالی از روش پلکانی استفاده گردد.

8- درصورت تایید ریسک از سوی کارشناس، اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.

9-بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه مدنی پیمانکاران

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما