شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر ا شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
سیل ، زلزله، صاعقه ،رانش و نشست زمین و سایر حوادث طبیعی.
جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب ، بلوا و عوامل دیگری از این قبیل.
خسارات ناشی از سرقت تا بلوها

تعهدات و خسارات تحت پوشش

سقوط
شکستگی
حوادث رانندگی ( مازاد بر تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل )
*شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی در ظهر بیمه نامه درج گردد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما