راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدنی عمومی شرکتهای نصاب و نگهدارنده تابلوهای تیلیغاتی در قبال اشخاص ثالث ، بطور کامل تکمیل گردد.
پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار و در صورت نیاز بازدید از محل اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل

تسهیلات در پرداخت حق بیمه

اضافه نرخ:

تابلوهایی که در ارتفاع ( غیر از سطح زمین ) نصب می شوند 20% به حق بیمه اضافه شود.

تخفیفات گروهی:

تعداد تابلو تخفیف
5 الی 10 تابلو 10% تخفیف
11 الی 16 تابلو 15% تخفیف
16 الی 20 تابلو 20% تخفیف
بالای 21 تابلو 25% تخفیف

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما