معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مستاجر در قبال موجر

مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه , بیمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره شناخته شود بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت به موجر اقدام می نماید.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی بیمه مستاجر در قبال موجر

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما