شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :

1) جنگ , شورش , اغتشاش , توقیف , مصادره
2) حوادث طبیعی مانند صائقه , طوفان , سیل , زلزله
3)خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان بیمه گذار و شرکا
4) خسارت ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات رادیواکتیو
5) خسارتهای وارد به تاسیسات مگر آنکه ناشی از تحقق خطرهای موضوع باشد
8) هزینه نقاشی ساختمان مورد اجاره مگر آنکه ناشی از خطرهای موضوع بیمه باشد و همچنین خسارات ناشی از استهلاک و فرسودگی ساختمان
9) خسارات وارد به اموال و اثاث متعلق به بیمه گذار

تعهدات و خسارات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش ( فقط در مواردیکه مسئولیت مستاجر محرز گردد) :

آتش سوزی , انفجار , آبدیدگی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما