راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجر، بطور کامل تکمیل گردد.
2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

نحوه محاسبه

  1. ارزش هر متر مربع بناء × سطح زیر بناء = ارزش بنا ( قیمت روز ) حق بیمه = ارزش بنا × نرخ حق بیمه
  2. نرخ حق بیمه طبق تعرفه بیمه های آتش سوزی محاسبه می گردد .
  3. در تعیین سرمایه بیمه نامه فقط قیمت اعیان ساختمان محاسبه می گردد.
  4. فرانشیز : 10% هر خسارت و حداقل آن با توجه به نظر کارشناس تعیین می گردد .
  5. مدت بیمه نامه : یکسال از تاریخ صدور می باشد و برای مدت زمان کمتر از یکسال بر اساس تعرفه روز شمار محاسبه می گردد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد بیمه مستاجر در قبال موجر

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما