شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات:

1-خسارات قبل از تاریخ صدور پروانه ساختمانی

2-مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

3-مسئولیت ناشی از پیمانکاران فرعی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما