راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

 1. ابتدا بیمه گذار می بایست پیشنهاد بیمه را بطور کامل تکمیل و امضا نماید.
 2. پس از تکمیل فرم پیشنهاد و اعلام نرخ و در صورت تایید بیمه گذار لازم است قبل از صدور بیمه نامه، کارشناسان شرکت از پروژه مورد نظر بازدید بعمل آورند.
 3. اعتبار کارشناسی بازدید اولیه حداکثر تا 48 ساعت میباشد. و چنانچه در زمان مذکور بیمه نامه صادر نگردد صدور بیمه نامه مستلزم بازدید مجدد خواهد بود.
 4. در هنگام بازدید اولیه توسط کارشناس شرکت می بایست موارد ذیل رعایت شود:
  1. 4 لازم است از داخل ساختمانهای مجاور بازدید بعمل آید تا خسارتهای احتمالی که قبل از صدور بیمه نامه ایحاد شده شناسایی ثبت و صورتجلسه گردد.
  2. 4 در ساختمانهایی که بخشی از پروژه پیشرفت فیزیکی داشته( خصوصا عملیات گودبرداری انجام شده است) در انجام کارشناسی دقت ویژه بعمل آید.
 5. برای کلیه مواردی که کارشناسان همکار در تشخیص میزان ریسک دچار ابهام می باشند ،یا عمق گودبرداری بیش از 4 متر و یا تعهد مالی مورد درخواست بیمه گذار بیش از 500.000.000 ریال می باشند با هماهنگی بالاترین مقام واحد اجرایی از مهندسین مجرب ساختمان جهت کارشناسی استفاده گردد.
 6. در مواردی که ساختمانهای اطراف دارای سازه های متفاوت هستند(آجری-بتنی-فلزی و ....) ملاک محاسبه حق بیمه براساس ضعیف ترین سازه مجاور تعیین می گردد.
 7. برای محاسبه نرخ مربوط به تعهدات مالی از روش پلکانی استفاده گردد.
 8. درصورت تایید ریسک از سوی کارشناس، اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
 9. بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

شرایط و فرآیند صدور الحاقیه

خطرات تحت پوشش بیمه اجرای عملیات ساختمانی

جبران خسارت بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( به شرح ذیل) ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد

 1. جبران هزینه های پزشکی
 2. جبران غرامات نقص عضو
 3. جبران غرامت فوت
 4. جبران خسارات مالی
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما