معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه پارکینگ ها

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث( استفاده کنندگان از پارکینگ) و خودروهای متعلق به آنها مشروط به احراز مسئولیت وی توسط مقامات ذی صلاح و بیمه گر

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه نامه پارکینگ ها

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما