شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارت های معمول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

1- خسارات ناشی از عمد و تقلب و تبانی بیمه گذار و یا کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

2- فقدان و یا خسارت وارد به اموال داخل اتومبیل.

3- خسارت مالی ناشی از تصادم اتومبیل در داخل پارکینگ به هر نحو که باشد.

4- خسارت های وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، همسر و اولاد و ....

5- خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و ....

6- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی.

7- خسارت مالی ناشی از شکست شیشه، برخورد مواد شیمیایی و سقوط اجسام و بر روی خودرو.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی( به شرح ذیل ) وارده به اشخاص ثالث و دارندگان خودرو در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد .

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت.

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما