معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه تعمیرگاه های خودرو

عبارت است از تامین خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث بوقوع پیوسته در محل تعمیرگاه، بدین معنی که چنانچه خسارات جانی به افراد و خسارات مالی به خودروهائیکه جهت تعمیر وارد تعمیرگاه می شوند وارد آید، بیمه گر پس از احراز مسئولیت مطابق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون بیمه مصوب 1316 نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

توضیح : این بیمه نامه صرفا برای تعمییرگاه های مجاز قابل ارائه میباشد

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما