شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و.....

4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظانات دولتی

5- خسارت ناشی از حوادث طبیعی(سیل-زلزله-رانش زمین و...)

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت جانی و مالی ناشی ار حوادث به وقوع پیوسته در محل تعمیرگاه در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد و بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما