معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه پزشکان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که بعلت خطا،اشتباه،و یا قصور بیمه گذار در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی پزشکان و پیراپزشکان

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما