راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

2- متقاضی بایستی تا حد امکان به سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.

3- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.

4- پس از اخذ پرسشنامه، با توجه به تخصص پزشک و میزان تعهد درخواستی و سایر مواردی که در پرسشنامه وجود دارد، حق بیمه محاسبه و به متقاضی اعلام گردد.

5- در صورت موافقت اقدام به صدور و اخذ حق بیمه شده و پس از چاپ بیمه نامه تحویل بیمه گذار می گردد

6- بایگانی پرونده صدور شامل فرم پیشنهاد ،رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل

 

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی

1 - گروه های متشکل از 15 الی 50نفر: 5%حق بیمه پایه

2 - گروه های متشکل از 51 الی 100نفر: 10%حق بیمه پایه

3 - گروه های متشکل از 101 الی 200نفر: 15%حق بیمه پایه

4 - گروه های متشکل از 201 الی 400نفر: 20%حق بیمه پایه

5 - گروه های متشکل از 401 نفر به بالا: 25%حق بیمه پایه

تخفیفات عدم خسارت

1 - تخفیف عدم خسارت سال اول بیمه نامه معادل 5%

2 - تخفیف عدم خسارت سال دوم بیمه نامه معادل 10%

3 - تخفیف عدم خسارت سال سوم بیمه نامه معادل 15%

4 - تخفیف عدم خسارت سال به بعد بیمه نامه معادل 20%

اضافه نرخها:

مسئولیت رزیدنتها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان 50% حق بیمه گروه مربوطه می توان بیمه نمود.

 

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

   

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما