معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه پیرا پزشکان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه پیرا پزشکان

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما