معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه نصب و نگهداری آسانسور

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید .

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه نامه نصب و نگهداری آسانسور

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما