شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر ولواین که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2- خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید .

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما