راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1-پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

2- متقاضی بایستی تا حد امکان به سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست (توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد)

5- پس از اخذ پرسشنامه ، با توجه به نوع ساختمان (اداری یا مسکونی) و تعداد طبقات و تعهدات درخواستی و سایر مواردی که در پرسشنامه وجود دارد، حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.

6-در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود

7-بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل

 

تخفیفات و جرایم

تخفیفات عدم خسارت

تخفیف عدم خسارت در سال اول 5% و برای سالهای بعد حداکثر 10%.

اضافه نرخها

در موارد زیر حق بیمه شامل اضافه نرخ می گردد:

1 - در صورتیکه کابین آسانسور بدون درب باشد 5% اضافه نرخ

2 - در صورتیکه آسانسور در ساختمانهای تجاری و اداری نصب شده باشد 20% اضافه نرخ

3 - در صورتیکه آسانسور در ساختمانهای بالای 15 طبقه نصب شده باشد 15% اضافه نرخ

4 - در صورتیکه آسانسور مخصوص باربری باشد 10% اضافه نرخ

*فرانشیز خسارت مالی 10% هر خسارت و حداقل1000000 ریال( با توجه به میزان تعهد درخواستی بیمه گذار تعیین می شود) و فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت حداقل 200.000 ریال تعیین گردد.

*در صورت درخواست پوشش برای کمتر از یک سال، حق بیمه بصورت روزشمار محاسبه می گردد. حداقل حق بیمه صادره هر بیمه نامه کمتر از 200.000 ریال نخواهد بود.

در محاسبه حق بیمه ، ابتدا تخفیفات ملحوس و سپس اضافه نرخ ها بصورت پله ای بر روی کل حق بیمه اعمال می شود

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه نصب و نگهداری آسانسور

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما