شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

* خسارتهای معلول عوامل زیر ولو این که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

2- خسارات ناشی از عدم حضور ناجی غریق

3- درصورتیکه ناجیان غریق دارای کارت اجازه فعالیت از فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران نباشند و یا اعتبار سالانه آن تمدید نگردیده باشد.

4- خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.

5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار.

6- حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، نشست زمین ، طوفان و غیره .

تعهدات و خسارات تحت پوشش

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارت های بدنی وارده به استفاده کنندگان از استخر در محل مورد بیمه بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا ، قصور ، غفلت ، اشتباه ، مدیر یا منجیان استخر خسارتی متوجه استفاده کنندگان از استخر گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا مقامات ذیصلاح محرز گردد ، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید .

1 ) پوشش هزینه های پزشکی

2 ) پوشش غرامات نقص عضو

3 ) پوشش غرامت فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما