راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور


1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرشنامه مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به نوع و مساحت استخر و سایر شرایط ذکر شده در پرسشنامه نسبت به ارزیابی ریسک اقدام و حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.

6- پس از تایید بیمه گذار نسبت به ورود اطلاعات در سیستم صدور و اخذ حق بیمه و چاپ بیمه نامه اقدام میشود

7- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد تکمیل شده و نیز بیمه نامه سال قبل در صورت وجود انجام میشود

 

تخفیفات و جرایم

*تخفیفات بر مبنای امکانات استخر:

 

مورد تخفیف

وجود پروژکتور در کف استخر سرامیک آج دار اطراف استخر رنگ آمیزی سالیانه دستگاه اکسیژن و اطاق کمکهای اولیه سیستم تصفیه شنی
میزان تخفیف 5%

5%

5%

10%

5%

*چنانچه استفاده کنندگان از سالن بانوان باشند: 20% تخفیف

*چنانچه بیمه نامه سالیانه خریداری شده باشد: 20% تخفیف

*تخفیف عدم خسارت:

تخفیف عدم خسارت در سال اول 10% و برای سالهای بعد حداکثر 20% .

اضافه نرخها:

*در صورتیکه تعداد نوبت های استفاده از استخر بیش از 4 نوبت باشد، برای نوبت های بعدی بطور کلی 10% به حق بیمه اضافه می گردد.

*اضافه نرخ بر مبنای امکانات استخر:

مورد اضافه نرخ

سالن بدنسازی

سونا

جکوزی

میزان اضافه نرخ

10%

5%

5%

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد بیمه نامه ناجیان غریق

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما