معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مهندسان ناظر

عبارتست از بیمه مسئوولیت مدنی بیمه گزار(مهندسین ناظر-محاسب و طراح)در قبال مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه های ساختمانی ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری،قصور،خطا،غفلت ویا اشتباه حرفه ای بیمه گزار به لحاظ محاسبه، طراحی و نظارت در محل پروژه در دست اقدام ، خسارت بدنی و مالی به مالکان،اشخاص ثالث و کارگران پروژه های ساختمانی وارد آید و بیمه گزار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار اقدام به جبران میزان خسارت مالی و خسارت بدنی اعم از فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی می نماید.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما