شرایط و تعهدات

تعهدات و خسارات تحت پوشش

در صورتیکه مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی شاغل در پروژه بدلیل سهل انگاری ، قصور ، غفلت و یا اشتباه حرفه ای بیمه گزار در طراحی ، محاسبه و یا نظارت در محل پروژه دچار خسارت بدنی و یا مالی گردند و مسئولیت بیمه گزار محرز شود بیمه گر اقدام به جبران خسارات زیر خواهد کرد .
1-جبران هزینه های پزشکی
2-جبران غرامت نقص عضو
3-جبران غرامت فوت
4-جبران خسارت های مالی

شرایط فسخ قرارداد

استثنائات:

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب و یا تشدید خطر توسط بیمه گزار یا نمایندگان وی.

2- نزاع و زد و خورد و حوادث ناشی از مسکرات و استعمال مواد مخدر.

3- آسیبهای وارده،نقص عضو و تشدید امراض جسمی مربوط به فتق، دیسک، آرتروز، شکستگی، دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضاء سر و صورت و کلیه امراضی که قبل از اعتبار بیمه نامه وجود نداشته است.

4- خسارت ناشی از حوادث و بلایای طبیعی( مگر اینکه مسئولیت بیمه گزار از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و یا بیمه گر احراز شود.)

5- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو.

6- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

7- خسارت ناشی از تخلف از قوانین آمره و ممنوعه مصوب.

8- خسارات مالی و جانی ناشی از مسئولیتهای صاحبکار و پیمانکار.

9- هرگونه موافقت بیمه گزار برای پرداخت مبلغی بعنوان مسئولیت خود بدون تایید بیمه گر مگر اینکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت محقق باشد.

10-جرائم تخلفاتی و مطالبات شهرداری( جرائم تعلق گرفته به مهندس ناظر از طرف شورای انتظامی).

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما