راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- در پرسشنامه مذکور درجه مهندسین و متراژ عملیات سالیانه متقاضی در رابطه با نظارت و طراحی و محاسبه درج می گردد.

5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.

6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.

7- اکنون بیمه­نامه به حالت آزمایشی در سیستم قراردارد، پس ازاخذ حق بیمه و ارسال به مالی و ثبت رسید حق بیمه با استفاده از دکمه چاپ بیمه­نامه ، بیمه­نامه قطعی را می­توان چاپ نمود.

8- پس از چاپ بیمه نامه برای بایگانی باید موارد زیررا بهم پیوست نمود:

الف) فرم پیشنهاد

ب) رونوشت بیمه نامه

ج) رونوشت رسید حق بیمه

د) در صورت تمدید ، بیمه نامه سال قبل.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما