راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گزار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
بیمه گزار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه گزار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

مدارک اعلام خسارت

مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر

  1. فرم اعلام خسارت
  2. ادعای خسارت زیاندیده
  3. دریافت نظریه شهرداری منطقه و هیات انتظامی سازمان نظام مهندسی استان
  4. اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه ( در صورت مراجعه به مراجع قضایی )
  5. مدارک شناسایی زیاندیده و سایر مدارکی که در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان دریافت میشود.
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما