معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران، اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان، بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف وی حادثه ایمنجر به خسارت بدنی رخ دهد و بیمه گذار در قبال بیماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور میباشد.

تبصره: شرح وظایف مسئولین فنی بیمارستانها/درمانگاهها و کلینیکها که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده و جز لاینفک بیمه نامه میباشد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما