شرایط و تعهدات

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به بیماران و اشخاص ثالث در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل مرکز درمانی که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :
1-غرامت فوت
2-غرامت نقص عضو

شرایط فسخ قرارداد

خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.
خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رایو اکتیو و یونیزه.
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانین و مقررات دولتی و جرائم.
خسارات ناشی از بروز حوادث طبیعی.
خسارات تحت پوشش در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان.
خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهائیکه بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.
مسئولیت خساراتی که به بیمارستان (تاسیسات-ساختمان-وسائل نقلیه و...) وارد میشود.
مسئولیت زیانهای مالی یا از دست دادن درآمد بیمارستان.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما