راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- در پرسشنامه مذکور نوع مسئولیت( بیمارستان/کلینیک)و ظرفیت (تعداد تخت) ذکر گردد.
5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.
6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.
7- در صورت تایید پس از ورود اطلاعات به سیستم صدور و اخذ حق بیمه نبست به چاپ و تحویل بیمه نامه اقدام می گردد .
8- بایگانی صدور شامل پرسشنامه و رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و بیمه نامه سال قبل در صورت وجود

 

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی برای بیمارستانها:

از 50 تا 100 تخت

10% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

از 101 تا 150 تخت

20 % تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

از 151 تخت به بالا

30% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

 

تخفیفات مسئولین فنی درمانگاهها و کلینیکهای روزکار و شبانه روزی

تعداد 3 الی 5 واحد درمانی

10%

تعداد 6 الی 10 واحد درمانی

20%

تعداد 11 واحد درمانی به بالا

30%

شرایط و فرآیند صدور الحاقیه

1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- در پرسشنامه مذکور نوع مسئولیت( بیمارستان/کلینیک)و ظرفیت (تعداد تخت) ذکر گردد.
5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.
6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.
7- در صورت تایید پس از ورود اطلاعات به سیستم صدور و اخذ حق بیمه نبست به چاپ و تحویل بیمه نامه اقدام می گردد .
8- بایگانی صدور شامل پرسشنامه و رونوشت بیمه نامه و رسید حق بیمه و بیمه نامه سال قبل در صورت وجود

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما