معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مدیران رستوران

موضوع بیمه عبارت است از پوشش خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از رستوران یا اقامتگاه ساحلی مشروط بر آنکه منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما