شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

1- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف و یا اقدامات احتیاطی دولت و یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص و یا اشخاص در مناقشات کارگاهی و یا اعتراضات خصمانه توسط شخص و یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی
2- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت و گروه بمنظور براندازی دولت قانونی و یا عملیات تروریستی و مشابع
3- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای
4- عمد بیمه گذار در تحقق خطر
5- نزاع و زد و خورد
6- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت بدنی وارد به استفاده کنندگان از رستوران و استراحتگاههای ساحلی در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.
1- جبران هزینه های پزشکی
2- جبران غرامات نقص عضو
3- جبران غرامت فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما