راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران رستوران در قبال استفاده کنندگان ، بطور کامل تکمیل گردد.
2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

 

تخفیفات و جرایم

تخفیفات

چنانچه ظرفیت استفاده کنندگان بیش از 50 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

از تعداد 50 تا 60 مشتری 10%تخفیف
از تعداد 60 تا 70 مشتری 20%تخفیف
از تعداد 70 تا 80 مشتری 30%تخفیف
75 مشتری به بالا 40% تخفیف

 

اضافه نرخ

*در صورت استفاده سالن و یا تالار پذیرایی از آسانسور یا پله برقی 10% حق بیمه اضافی محاسبه گردد.

*چنانچه بیمه گذار خواهان پوشش بیمه ای غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه به میزان بیشتر از یک دیه روز باشد می توان با در نظر گرفتن 30% اضافه نرخ به ازای هر دیه نسبت به حق بیمه پایه مذکور را اعطا نمود.

تعهدات بیمه گر

*سقف پوشش هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه تا 10 برابر هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه می باشد.

*سقف پوشش غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه به میزان یک دیه روز میباشد.

 

--مسئولیت مدیران تالار های پذیرایی

تخفیفات

چنانچه ظرفیت استفاده کنندگان بیش از 100 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

 

از تعداد 101 تا 201 میهمان

15%تخفیف

از تعداد201 تا 300 میهمان

25%تخفیف

از تعداد301 تا 400 میهمان

35%تخفیف

401 میهمان به بالا

40%تخفیف

 

-اضافه نرخ

* در صورت استفاده سالن و یا تالار پذیرایی از آسانسور یا پله برقی 10% حق بیمه اضافی محاسبه گردد.

*چنانچه بیمه گذار خواهان پوشش بیمه ای غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه با توجه به ظرفیت سالن به میزان بیشتر از جدول تعهدات بیمه گر باشد ،می توان با در نظر گرفتن 30% اضافه نرخ به ازای هر دیه نسبت به حق بیمه پایه پوشش مذکور را اعطا نمود.

-تعهدات بیمه گر

*سقف پوشش هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه تا 10 برابر هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه می باشد.

*سقف پوشش غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه بر حسب ظرفیت تالار بدین شرح میباشد:

ظرفیت سالن تا 100 نفر

تا سقف یک دیه روز

ظرفیت سالن ار 100 تا 200 نفر

تا سقف دو دیه روز

ظرفیت سالن از 200 تا 400 نفر

تا سقف سه دیه روز

ظرفیت سالن از 400 نفر به بالا

تا سقف چهار دیه روز

 

 

 

 

 

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما