شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی.

2- خسارات ناشی از عدم حضور مربی مهد کودک.

3- در صورتیکه مربیان دارای مجوز معتبر فعالیت در مهد کودک نباشند.

4- خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.

5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار.

6- حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله،نشست زمین و .....

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

خسارت بدنی وارد به کودکان،نوزادان و شیرخواران در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد، بیمه گر نسبت به جبران آن تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامت فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما