راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مهدکودک ، بطور کامل تکمیل گردد.

2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.

6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

 

تخفیفات و جرایم

*تخفیفات

چنانچه ظرفیت مهد کودک بیش از 25 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

از تعداد 25 تا 35 کودک 15%تخفیف

از تعداد 36 تا 45کودک 25%تخفیف

از تعداد 46 تا 55 کودک 35%تخفیف

از تعداد 56 کودک به بالا 40% تخفیف

-اضافه نرخ

*در صورت نگهداری از نوزادان کمتر از 2سال 10% اضافه نرخ در نظر گرفته شود.
*در صورت اعزام کودکان به تورهای یک روزه 10%اضافه نرخ در نظر گرفته شود.
*در صورت نگهداری از کودکان استثنائی (عقب مانده ذهنی) 30%اضافه نرخ در نظر گرفته شود.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه مدیران مهد کودک

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما