شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر ولواین که بیمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به مسافرین در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد و بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت.

4- جبران خسارات مالی

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما