راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی ، بطور کامل تکمیل گردد.

2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اخذ پرسشنامه ،با توجه به نوع واحد اقامتی و تعهدات درخواستی،حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام نمایید.

6- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده تحویل داده می شود.

7- در پایان هر ماه بیمه گذار آمار مسافرین ساکن در هتل را طبق جدول مخصوص به بیمه گر اعلام و حق بیمه متعلقه را پرداخت و الحاقیه دریافت می نماید

8- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل و آمار اعلامی به همراه ا لحاقیه مربوطه

 

   

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما