راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.


اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

مدارک اعلام خسارت

مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی

  1. فرم اعلام خسارت
  2. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مصدوم یا مصدومین
  3. گزارش مقامات انتظامی در خصوص علت وقوع حادثه
  4. گزارش مدیریت واحد اقامتی در خصوص علت و میزان حادثه
  5. اصل صورت حساب هزینه های پزشکی
  6. گواهی پزشک معالج در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
  7. کپی برابر اصل شده پرونده بالینی مصدوم
  8. رادیوگرافی اعضا آسیب دیده قبل و بعد از عمل جراحی
  9. نظریه پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی )
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما