شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی


استثنائات

1- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف و یا اقدامات احتیاطی دولت و یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص و یا اشخاص در مناقشات کارگاهی و یا اعتراضات خصمانه توسط شخص و یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی

2- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت و گروه بمنظور براندازی دولت قانونی و یا عملیات تروریستی و مشابع

3- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

4- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

5- نزاع و زد و خورد

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به استفاده کنندگان از شهربازی در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل مورد بیمه که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :

1- هزینه پزشکی

2-نقص عضو

3-فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما