شرایط و تعهدات

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به استفاده کنندگان از سالن در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل سینما،کنسرت،اجلاس که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :

1- هزینه پزشکی

2-نقص عضو

3-فوت

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما