معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مدیران آژانس مسافرتی

پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارتهای بدنی و مالی وارد به استفاده کنندگان از تورهای مسافرتی ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما