راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران تورهای مسافرتی ، بطور کامل تکمیل گردد.

2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.

6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

 

تخفیفات و جرایم

-تخفیفات قابل ارائه به ازای تعداد روز مسافرت

الی 10 روز

10% تخفیف در حق بیمه

11 روز به بالا

20%تخفیف در حق بیمه

-تخفیفات گروهی قابل ارائه در اعزام تورها

0 الی 40 نفر

10% تخفیف در حق بیمه

41 الی 50 نفر

20% تخفیف در حق بیمه

51 الی 100 نفر

30% تخفیف در حق بیمه

101 نفر به بالا

40% تخفیف در حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد بیمه مدیران آژانس مسافرتی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما